ПЕРЕВІРКИ ПРОДУКЦІЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

Кількість переглядів: 6419

Про що: 
З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про порядок здійснення ринкового нагляду і контролю продукції Держспоживінспекцією та іншими державними органами. Ситуація: Надмірні перевірки підприємств змушують керівників цих підприємств погоджуватись на хабар посадовій особі контролюючого органу для нормальної роботи підприємства. Ситуація передбачає, що підприємство не порушує закон та не повинно викликати особливу увагу у контролюючих органів.


  

Що перевіряється?

Об’єктом перевірки є суб'єкти господарювання, тобто виробник, його уповноважений представник, імпортер, розповсюджувач відповідної продукції.

Предметом перевірки є забезпечення відповідності конкретного переліку продукції, що ввозиться на митну територію України, встановленим вимогам до моменту її випуску у вільний обіг на митній території України.

Хто перевіряє?

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Держспоживінспекція України входить до системи органів виконавчої влади і реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів. Вона є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

Відповідно до постанови КМУ "Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності" від 1 червня 2011 р. № 573, Держспоживінспекція є тільки одним з державних органів, який здійснює ринковий нагляд та контроль продукції. З іншими органами державного ринкового нагляду, сферами їх відповідальності (видами продукції) та відповідними нормативними актами ви зможете ознайомитись тут.

Види і частота проведення перевірок

Ринковий нагляд здійснюється відповідно до секторальних планів ринкового нагляду, які щорічно до 1 грудня затверджуються органами ринкового нагляду відповідно до сфер їх відповідальності. Секторальний план ринкового нагляду охоплює види продукції відповідно до сфер відповідальності органів ринкового нагляду та визначає належність цих видів продукції до певного ступеня ризику.Секторальні плани ринкового нагляду та зміни до них не пізніше трьох робочих днів з дня їх затвердження оприлюднюються шляхом опублікування у друкованому засобі масової інформації відповідного органу ринкового нагляду (у разі його відсутності - у друкованому засобі масової інформації, визначеному цим органом) та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті відповідного органу ринкового нагляду.

Органи ринкового нагляду проводять планові та позапланові перевірки характеристик продукції.

Планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції згідно із секторальними планами ринкового нагляду, а позапланові - у розповсюджувачів та виробників такої продукції за зверненнями споживачів (користувачів) відповідної продукції, а також органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), у яких міститься інформація про розповсюдження продукції, що завдала шкоди суспільним інтересам чи має недоліки, що можуть завдати такої шкоди, і відсутня інформація, за якою виробника такої продукції може бути ідентифіковано, але міститься інформація, за якою може бути встановлено розповсюджувача, у якого було придбано (виявлено) таку продукцію та окремо у виробників, у разі одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, або в інший спосіб від уповноважених органів інших держав інформації про продукцію, що становить серйозний ризик, якщо її виробник ідентифікований та є резидентом України..

Перевірка характеристик продукції може бути невиїзною (за місцезнаходженням органу ринкового нагляду) або виїзною. У разі потреби органи ринкового нагляду для перевірки характеристик продукції можуть поєднувати невиїзні та виїзні перевірки.

Виїзні перевірки характеристик продукції проводяться:

 • у торговельних та складських приміщеннях суб'єктів господарювання;
 • у місцях використання продукції під час її монтажу та/або введення в експлуатацію (якщо відповідність продукції деяким встановленим вимогам може бути оцінена лише під час таких дій);
 • за місцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб;
 • у місцях зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції.

Строки проведення перевірок

Строк проведення виїзної перевірки характеристик продукції не може перевищувати у розповсюджувача цієї продукції двох робочих днів, у виробника такої продукції - трьох робочих днів. У разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення виїзної перевірки характеристик продукціїпризупиняється. Продовження строку проведення виїзної перевірки не допускається.

Порядок здійснення перевірок

Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів органів ринкового нагляду та посвідчень (направлень) на проведення перевірки.

Посадова особа, яка здійснює ринковий нагляд, перед початком перевірки зобов'язана роз'яснити суб'єкту господарювання, продукція якого перевіряється, порядок оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів ринкового нагляду та їх посадових осіб. Ви як суб'єкт господарювання маєте право перевіряти наявність у посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд та контроль продукції, наявність службових посвідчень, одержувати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, копії посвідчень (направлень) на проведення перевірок та не допускати їх до проведення перевірок, якщо вони не надали копії таких документів, бути присутніми під час здійснення всіх заходів ринкового нагляду, вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд та контроль продукції, забезпечення конфіденційності будь-якої інформації, одержаної під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції тощо.

Під час перевірок характеристик продукції проводяться документальні перевірки, у разі необхідності - обстеження зразків продукції, а за наявності підстав вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, - відбір та експертиза (випробування) зразків продукції.

Під час таких перевірок перевіряються характеристики лише того виду продукції, що є предметомперевірки.

Орган ринкового нагляду за наявності підстав вважати, що за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації продукції в інший спосіб представлено продукцію, що не відповідає встановленим вимогам, без додержання вимог, встановлених нормативно-правовими актами для представлення такої продукції, проводить перевірку характеристик цієї продукції за місцем її представлення. У разі якщо за результатами перевірки характеристик продукції, встановлено невідповідність такої продукції встановленим вимогам, посадова особа, яка здійснювала ринковий нагляд, видає відповідному суб'єкту господарювання припис про негайне усунення порушень. У разі якщо припис не був виконаний суб'єктом господарювання у визначений органом ринкового нагляду строк, орган ринкового нагляду приймає рішення про негайне припинення представлення такої продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації продукції в інший спосіб.

Посадові особи, які здійснюють ринковий нагляд та контроль продукції, мають право:

 • проводити документальні перевірки та обстеження зразків продукції, відбирати зразки продукції і забезпечувати проведення їх експертизи (випробування);
  безперешкодно відвідувати, за умови пред'явлення службового посвідчення та посвідчення (направлення) на проведення перевірки, торговельні та складські приміщення суб'єктів господарювання тощо у будь-який час протягом часу роботи об'єкта;
 • вимагати від суб'єктів господарювання надання документів і матеріалів, необхідних для здійснення ринкового нагляду, одержувати копії таких документів і матеріалів (у разі якщо оригінали таких документів і матеріалів складені іншою мовою, ніж мова діловодства та документації державних органів, на вимогу органів ринкового нагляду суб'єкти господарювання зобов'язані за власний рахунок забезпечити їх переклад мовою діловодства та документації державних органів в обсязі, необхідному для здійснення ринкового нагляду);
 • вимагати від посадових осіб суб'єктів господарювання та фізичних осіб - підприємців надання у погоджений з ними строк усних чи письмових пояснень з питань, що виникають під час проведення перевірок і вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;
 • складати акти перевірок та застосовувати в установленому законом порядку штрафні санкції до суб'єктів господарювання;
 • складати на основі актів перевірок протоколи про адміністративні правопорушення у сфері здійснення ринкового нагляду та розглядати справи про відповідні адміністративні правопорушення;
 • залучати у разі потреби в установленому порядку до здійснення ринкового нагляду працівників наукових установ та фахівців;
 • вимагати від посадових осіб суб'єктів господарювання та фізичних осіб - підприємців припинення дій, які перешкоджають здійсненню заходів ринкового нагляду, а в разі їх відмови від припинення таких дій - звертатися до органів внутрішніх справ за допомогою у здійсненні законної діяльності з ринкового нагляду.

Результат перевірок та порядок його оскарження

За результатами перевірки характеристик продукції складається акт. Результатом перевірки може бути застосування заходу ринкового нагляду, а саме:

 • обмеження надання продукції на ринку;
 • заборони надання продукції на ринку;
 • вилучення продукції з обігу;
 • відкликання продукції;
 • контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;
 • попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція.

До прийняття рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів орган ринкового нагляду надає суб'єкту господарювання, щодо якого передбачається прийняти рішення, проект відповідного рішення з пропозицією надати в письмовій формі свої пояснення, заперечення до проекту рішення, інформацію про вжиття ним заходів, спрямованих на запобігання або уникнення ризиків суспільним інтересам, усунення невідповідності продукції, що є предметом проекту рішення, встановленим вимогам.

Суб'єкт господарювання, якого стосується проект рішення, має право надати (надіслати) органу ринкового нагляду свої пояснення, заперечення та/або інформацію до проекту такого рішення протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту. Цей строк може бути продовжено органом ринкового нагляду за обґрунтованим клопотанням відповідного суб'єкта господарювання. До своїх пояснень, заперечень та/або інформації суб'єкт господарювання може додавати документи чи їх копії, що обґрунтовують його позицію та підтверджують наведені ним дані. Пояснення, заперечення та інформація до проекту рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, надані суб'єктом господарювання, підлягають обов'язковому розгляду органом ринкового нагляду та зберігаються в органі ринкового нагляду. Надання, несвоєчасне надання чи ненадання пояснень, заперечень та/або інформації до проекту рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів не позбавляєсуб'єкта господарювання, якого стосується рішення, права оскаржити таке рішення. Рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду.

У разі якщо за результатами аналізу повідомлення суб'єкта господарювання про виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів та/або перевірки стану виконання цього рішення встановлено факт повного та результативного виконання суб'єктом господарювання відповідного рішення (крім рішення про заборону надання продукції на ринку), орган ринкового нагляду невідкладно приймає рішення про скасування такого рішення.

Виробник, уповноважений представник, імпортер або інша особа, яка відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, не несе відповідальності, якщо доведе, що:

 • вона не вводила відповідну продукцію в обіг;
 • з урахуванням усіх обставин відповідна продукція після введення її в обіг стала такою, що становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, внаслідок дій або бездіяльності інших осіб чи непереборної сили;
 • відповідна продукція становить ризик внаслідок додержання виробником вимог законодавства чи виконання обов'язкових для нього приписів державних органів;
 • у випадку виробника комплектуючого виробу чи складової частини продукції ризик (невідповідність) продукції встановленим вимогам виник (виникла) внаслідок конструкції готової продукції, до якої входить цей виріб чи складова частина, або інструкцій, даних такому виробнику виробником готової продукції.

Розповсюджувач продукції не несе відповідальностіякщо доведе, що:

 • продукція стала такою, що становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, внаслідок недодержання іншим розповсюджувачем умов її зберігання, за умови, що інший розповсюджувач такої продукції може бути встановлений;
 • продукція, що поставлена ним, відповідає встановленим вимогам, але незважаючи на це становить ризик.

У разі якщо під час перевірок характеристик продукції виявлено ознаки фальсифікації продукції, порушення прав інтелектуальної власності або інших правопорушень, притягнення до відповідальності за вчинення яких не належить до компетенції органів ринкового нагляду, органи ринкового нагляду надають таку інформацію відповідним уповноваженим державним органам.

Основні види порушень законодавства про державний ринковий нагляд, санкції:

Ст. 188-37 КУпАП - невиконання законних вимог посадових осіб органів ринкового нагляду та їх територіальних органів щодо проведення перевірки, ненадання їм передбаченої законодавством інформації чи надання недостовірної інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків, - штраф від 170 до 340 грн.

до особи, яка ввела продукцію в обіг, або вважається такою

- введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик;
- за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф

- від 25500 до 51000 грн.
- від 42500 до 85000 грн.

- введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених ст. 28 Закону N 2735), у тому числі нанесення Національного знака відповідності на продукцію, що не відповідає вимогам технічних регламентів;
- за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф

- від 8500 до 25500 грн.; 
- від 17000 до 51000 грн.

до розповсюджувача

- розповсюдження продукції, на якій відсутній Національний знак відповідності, якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції;
- за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф

- від 2550 до 4250 грн.; 
- від 3400 до 5100 грн.

- розповсюдження продукції, щодо якої неналежне застосовано Національний знак відповідності (крім нанесення Національного знака відповідності на продукцію, що не відповідає вимогам технічних регламентів);
- за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф

- від 1275 до 2550 грн.; 
- від 1700 до 3400 грн.

- розповсюдження продукції без декларації про відповідність, якщо згідно з технічним регламентом продукція при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією;
- за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф

- від 2550 до 4250 грн.; 
- від 3400 до 5100 грн.

- недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала такою, що становить серйозний ризик та/або не відповідає встановленим вимогам;
- за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф

- від 4250 до 17000 грн.; 
- від 8500 до 25500 грн.

до суб'єктів господарювання

невиконання або неповне виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у ч. 1 ст. 28 Закону N 2735

- для осіб, які ввели продукцію в обіг або вважаються такими: від 42500 до 85000 грн.
- для розповсюджувачів: від 8500 до 25500 грн.

невиконання або неповне виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у ст. 29 Закону N 2735

- для осіб, які ввели продукцію в обіг або вважаються такими: від 25500 до 51000 грн.; 
- для розповсюджувачів: від 5100 до 17000 грн.

- невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам;
- за невиконання вимог рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції

- від 4250 до 8500 грн.; 
- від 17000 до 34000 грн.

до виробника

- введення в обіг небезпечної нехарчової продукції;
- за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф

- від 25000 до 51000 грн.;
- від 42500 до 85000 грн.

- невиконання вимог, встановлених п. 5 ч. 1 ст. 8 Закону № 2736;
- за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф

- від 12750 до 25500 грн.; 
- від 25500 до 51000 грн.

до розповсюджувача

- недодержання умов зберігання продукції, що розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною;
 - за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф

- від 4250 до 17000 грн.;
- від 8500 до 25500 грн.

до виробника або розповсюджувача

невиконання або неповне виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених ч. 1 - 3 ст. 12 Закону № 2736

- для виробників: від 25500 до 51000 грн.;
- для розповсюджувачів: від 5100 до 17000 грн.

невиконання або неповне виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених ч. 4 ст. 12 Закону № 2736

- для виробників: від 42500 до 85000 грн.; 
- для розповсюджувачів: від 8500 до 25500 грн.
Посилання

 • Коментарі
Завантаження коментарів...