ПЕРЕВІРКИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДОМ

Кількість переглядів: 8157

Про що: 
З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про порядок проведення перевірки органами Держгірпромнагляду. Ситуація: Надмірні перевірки підприємств змушують керівників цих підприємств погоджуватись на хабар посадовій особі контролюючого органу для нормальної роботи підприємства. Ситуація передбачає, що підприємство не порушує закон та не повинно викликати особливу увагу у контролюючих органів.


Що перевіряється?

Об’єктом перевірки є суб'єкти господарювання (установи, підприємства, організації, їх відокремлені підрозділи, філії, представництва, юридичні та фізичні особи), які відповідно до законодавства використовують найману працю, користувачі надр, окремі виробничі об'єкти суб'єктів господарювання - виробничі цехи та дільниці, машини і механізми, промислові майданчики, інші відокремлені виробничі структурні підрозділи.

Предметом перевірки є додержання законів та інших нормативно-правових актів з питань:

 • промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;
 • геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;
 • безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
 • безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;
 • трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами.

Хто перевіряє?

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України.

Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення перевірок посадовими особами Держгірпромнагляду України. Перевірка суб'єкта господарювання може здійснюватися як самостійнопосадовою особою Держгірпромнагляду України, так і спеціально створеною комісією, до складу якої включаються посадові особи Держгірпромнагляду України різних напрямів нагляду. Склад комісії визначається наказом Держгірпромнагляду України або його територіального органу. До складу комісії можуть залучатися представники інших територіальних органів Держгірпромнагляду України. Під час перевірки Держгірпромнаглядом України можуть бути залучені треті особи - представники інших установ та організацій за згодою з їх керівниками. 

Види та частота проведення перевірок

Перевірки поділяються на планові та позапланові. Планово і позапланово можуть перевірятися як суб'єкт господарювання, так і його окремі виробничі об'єкти.

Планова перевірка суб'єкта господарювання передбачає всебічну перевірку всіх його виробничих об'єктів. Під час всебічної перевірки суб'єкта господарювання, який має велику кількість виробничих об'єктів (виробничі об'єднання, корпорації, комбінати, заводи тощо), допускається обмежуватися тільки перевірками служб, які повинні забезпечувати безпечне та безаварійне виконання робіт, та вибірковими перевірками окремих виробничих об'єктів.

Планові перевірки здійснюються за графіками проведення перевірок відповідно до річних або квартальних планів Держгірпромнагляду України та його територіальних органів, їх структурних підрозділів, які затверджуються наказом з урахуванням планів роботи Держгірпромнагляду України та територіальних органів до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Графіки перевірок мають містити найменування суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта), що перевіряється, строк та предмет перевірки. Періодичністьздійснення планових перевірок суб'єктів господарювання та їх виробничих об'єктів визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 413 (див. Нормативну базу).

Позапланові перевірки суб'єкта господарювання та виробничих об'єктів (за винятком перевірок виробничих об'єктів під час позапланової перевірки суб'єкта господарювання) здійснюються на підставі наказів, які мають містити найменування суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта), що перевіряється, строк та предмет перевірки.

Посадові особи Держгірпромнагляду України мають право проводити позапланові перевірки у разі:

 • подання суб'єктом господарювання письмової заяви до територіального органу Держгірпромнагляду України про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
 • неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
 • виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
 • перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень Держгірпромнагляду України щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів державного нагляду;
 • звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального апарату Держгірпромнагляду України;
 • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання та в інших випадках, передбачених законами України.

Під час позапланових перевірок як суб'єктів господарювання, так і виробничих об'єктів перевіряються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Перевірка суб'єкта господарювання може здійснюватися комплексно за участю органів державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці. Така перевірка проводиться на підставі спільного наказу.

Строки проведення перевірок

 • строк проведення планової перевірки суб'єкта господарювання (за винятком суб'єкта малого підприємництва) не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, позапланової - десяти
 • строк проведення планової перевірки суб'єкта малого підприємництва не може перевищуватип'яти робочих днів, позапланової - двох
 • строк проведення планової перевірки виробничого об'єкта, який належить суб'єкту господарювання, - від одного до п'яти робочих днів
 • строк проведення позапланової перевірки виробничого об'єкта, який належить суб'єкту господарювання, не повинен перевищувати двох робочих днів
 • строк проведення планової комплексної перевірки суб'єкта господарювання (за винятком суб'єкта малого підприємництва) не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, позапланової - десяти
 • строк проведення планової комплексної перевірки суб'єкта малого підприємництва не може перевищувати п'яти робочих днів, позапланової - двох.

Терміни проведення планових перевірок, які проводяться комплексно, попередньо узгоджуються з органами державного нагляду, з якими планується здійснювати перевірки.

Порядок здійснення перевірок

Повідомлення про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання або виробничих об'єктів надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто керівнику (уповноваженій особі) суб'єкта господарювання під підпис не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення заходу.

У разі неповідомлення про проведення планової перевірки у вищезазначених випадках суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу (членів комісії) Держгірпромнагляду України до здійснення такої перевірки.

Проведення планової перевірки суб'єкта господарювання, яка здійснюється комісійно, а також перевірки виробничого об'єкта суб'єкта господарювання, яка потребує отримання спеціальногодопуску на об'єкт перевірки та/або якщо об'єкт підпадає під дію Закону України "Про державну таємницю", здійснюється за умови попереднього повідомлення суб'єкта перевірки про її проведення.

У разі якщо перевірка суб'єкта господарювання проводиться спеціально створеною комісією, перед її початком складається план перевірки, в якому визначаються питання та об'єкти (підрозділи, служби, дільниці), що підлягають перевірці, а також визначаються посадові особи та фахівці, відповідальні за перевірку визначених питань та об'єктів. План проведення перевірки затверджується керівником територіального органу Держгірпромнагляду України. Проведення перевірки суб'єкта господарювання за наказом Держгірпромнагляду України або за участю представників центрального апарату здійснюється на підставі плану перевірки, який затверджується заступником Голови Держгірпромнагляду України відповідно до розподілу обов'язків.

У разі порушення встановлених вимог щодо періодичності проведення планових перевірок, передбачених законом, суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу Держгірпромнагляду України до здійснення планової перевірки.

Перевірки суб'єктів господарювання або їх відокремлених підрозділів (виробничих об'єктів) здійснюються за місцем провадження ними господарської діяльності. Організація перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність в різних регіонах держави, може здійснюватися центральним апаратом Держгірпромнагляду України або територіальним органом Держгірпромнагляду України за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання.

Посадова особа, яка здійснює перевірку, повинна мати при собі службове посвідчення і направлення на проведення перевірки, а у випадку перевірки режимних об'єктів - додатково допуск, оформлений у встановленому порядку. Копія направлення на проведення перевірки надається суб'єкту господарювання.

У разі непред'явлення на вимогу суб'єкта господарювання службового посвідчення і направлення на проведення перевірки суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу (членів комісії) Держгірпромнагляду України до здійснення такої перевірки.

Перевірки суб'єктів господарювання або його виробничих об'єктів, у тому числі таких, що знаходяться у процесі монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Перед початком перевірки особа Держгірпромнагляду України, що здійснює перевірку, ознайомлюється з установчими та реєстраційними документами, технічною та технологічною документацією, матеріалами попередніх перевірок суб'єкта господарювання або виробничого об'єкта з питань, які стосуються компетенції Держгірпромнагляду України, у тому числі перевірок, здійснених службами охорони праці, уповноваженими особами цього суб'єкта і вищими організаціями при їх наявності, станом виконання заходів щодо усунення виявлених порушень, які були розроблені та затверджені за результатами попередніх перевірок посадовими особами Держгірпромнагляду України, висновками комісій з розслідування нещасних випадків і аварій (якщо такі були).

Під час проведення перевірок суб'єкт господарювання повинен надавати посадовій особі Держгірпромнагляду України, яка здійснює перевірку, всю необхідну інформацію, пояснення, довідки, матеріали з питань, що виникають під час перевірок, за необхідності забезпечувати засобами індивідуального захисту та іншими засобами, необхідними для проведення перевірки, якщо це вимагає специфіка виробництва, а також забезпечувати присутність уповноваженої особи. Суб'єкту господарювання забороняється здійснювати будь-які дії, які перешкоджають посадовій особі Держгірпромнагляду України виконувати свої обов'язки з проведення перевірки.

Результат перевірок та порядок його оскарження

За результатами перевірок суб'єктів господарювання та перевірок виробничих об'єктів складаються відповідні акти. В актах зазначається стан дотримання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі недотримання - детальний опис виявлених порушень із зазначенням норми законодавства.

Під час проведення перевірки суб'єкта господарювання, яка здійснюється посадовою особою Держгірпромнагляду України самостійно, допускається складати тільки акт перевірки суб'єкта господарювання без складання актів перевірок виробничих об'єктів. Відповідальним за складання акта перевірки суб'єкта господарювання, яка здійснюється комісією, є голова комісії з перевірки даного суб'єкта господарювання.

Не пізніше останнього дня перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами Держгірпромнагляду України (членами комісії), які здійснювали перевірку, та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою. Один примірник акта вручається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі під підпис. Другий примірник акта протягом трьох років зберігається у підрозділі Держгірпромнагляду України, що здійснював перевірку. Якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями, які є невід'ємною частиною акта. У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати акт посадова особа Держгірпромнагляду України вносить до такого акта відповідний запис. При цьому один примірник акта направляється суб'єкту господарювання рекомендованим листом, а на другому примірнику проставляються відповідний вихідний номер листа, яким було відправлено акт, та дата направлення.

Якщо під час здійснення перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) виявленопорушення, посадова особа Держгірпромнагляду України на підставі відповідного акта складаєобов'язковий до виконання припис. Припис, як правило, складається в останній день перевірки. Якщо виявлені порушення не потребують їх негайного усунення, допускається складати припис у інший термін, але не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки. Під час перевірки суб'єкта господарювання припис може складатися або на підставі акта перевірки суб'єкта господарювання, або на підставі акта перевірки виробничого об'єкта. Припис, розпорядження складаються у двох примірниках, один із яких не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта надається керівнику суб'єкта господарювання чи уповноваженій ним особі, другий примірник з підписом керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи залишається в Держгірпромнагляді України або його територіальному органі. У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання припису або розпорядження вони направляються рекомендованим листом. При цьому на других примірниках припису або розпорядження, які залишаються в підрозділі Держгірпромнагляду України, що здійснював перевірку, проставляються відповідний вихідний номер листа і дата його направлення.

Заборона виконання робіт або виробництва, обмеження виробництва здійснюються на підставі відповідного акта перевірки розпорядженням. Заборона виконання робіт або виробництва, обмеження виробництва в цілому суб'єкта господарювання за результатами перевірки, яка проводилася спеціально створеною комісією, а також заборона під час такої перевірки виконання робіт або виробництва, обмеження виробництва на виробничому об'єкті суб'єкта господарювання, яка тягне за собою зупинення (призупинення) робіт у цілому підприємства, здійснюються шляхом надання суб'єкту господарювання розпорядження за підписом заступника Голови Держгірпромнагляду України або начальника (заступника начальника) територіального органу Держгірпромнагляду України.

Право заборони виконання робіт, виробництва виникає у разі виявлення під час перевірки:

 • порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, що створюють загрозу життю працівників;
 • порушень вимог Кодексу України про надра;
 • відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • непроведення у встановленому порядку та в терміни технічного огляду, випробування або експертного обстеження машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки;
 • виникнення нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, групового нещасного випадку.

У разі виявлення факту перевищення допустимих норм технологічного навантаження виробничого об'єкта (окремого виробництва, машин і механізмів) або якщо дійсний рівень технологічного навантаження створює загрозу життю працівників, уникнути чого можливо за рахунок його зниження, роботи такого об'єкта (виробництво, експлуатація машин і механізмів) можуть бути обмежені до допустимого безпечного рівня. 

У разі виникнення нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, групового нещасного випадку заборона виконання робіт або виробництва як на виробничому об'єкті, так і суб'єкті господарювання в цілому здійснюється до проведення перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) та складання відповідного акта. У разі якщо виявлені порушення несуть безпосередню загрозу життю працівників, що потребує негайного зупинення робіт або виробництва чи їх обмеження, керівник (заступник керівника) або уповноважена особа суб'єкта господарювання на вимогу і в присутності посадової особи Держгірпромнагляду України повинен негайно припинити або обмежити ці роботи (виробництво).

У разі прийняття рішення про заборону виконання робіт або виробництва повинно застосовуватисяпломбування відповідних об'єктів (машин і механізмів), за винятком таких, пломбування яких є технічно неможливим (переносного ручного обладнання, електричних розеток тощо). Накладання пломби повинно здійснюватися таким чином, щоб забезпечувалась безпека особи, яка її накладає, а машини і механізми, що підлягають опломбуванню, не створювали аварійних ситуацій з причини їх зупинки. Самовільне зняття пломб не допускається.

Пломби накладаються:

 • у разі заборони виконання робіт - на машини і механізми виробничого об'єкта, без включення яких такі роботи в цілому на об'єкті (частково при обмеженні) є неможливими;
 • у разі заборони експлуатації машин і механізмів - безпосередньо на машини і механізми, експлуатацію яких заборонено;
 • у разі заборони експлуатації будівлі, споруди, приміщення - на конструкції, що забезпечують допуск працівників до зазначених об'єктів.

Пломбований об'єкт здається керівнику (заступнику керівника) або уповноваженій особі суб'єкта господарювання, у присутності яких здійснюється перевірка. При цьому у розпорядженні робиться відповідний запис із вказівкою місця встановлення пломби, найменування об'єкта (машини або механізму), що опломбовано, посади та прізвища посадової особи суб'єкта господарювання, якій об'єкт зданий. Факт прийняття опломбованого об'єкта підтверджується у розпорядженні особистим підписом цієї посадової особи. У разі відмови прийняття опломбованого об'єкта у розпорядженні робиться відповідний запис.

У разі неможливості усунення виявлених порушень без зняття пломб суб'єкт господарювання звертається до відповідного органу Держгірпромнагляду України з офіційним листом щодоможливості зняття пломб з призупиненого об'єкта (машини або механізму) з обґрунтуванням необхідності такої дії, а також розробленими та затвердженими розпорядчим документом суб'єкта господарювання заходами, які забезпечують безпечне проведення працівниками ремонтних, відновлювальних робіт, а також інших робіт з усунення порушень. На підставі такого звернення посадовою особою, яка видала розпорядження, приймається рішення про зняття пломб з призупиненого об'єкта на певний термін, що оформлюється рішенням про зняття пломб для виконання робіт щодо усунення порушень, або відмову.
Про стан виконання припису суб'єкт господарювання повинен письмово у встановлені терміни повідомити посадову особу Держгірпромнагляду України, яка видала припис, для чого надсилає їй офіційний лист. У листі обов'язково вказуються номер та дата припису, номери порушень та відображається факт їх усунення.
Після надходження інформації від суб'єкта господарювання щодо виконання припису посадовою особою Держгірпромнагляду України, яка видала припис, проводиться перевірка виконання припису.У разі неподання суб'єктом господарювання відповідної інформації у встановлені терміни Держгірпромнагляд України набуває право на проведення позапланової перевірки суб'єкта господарювання.
У разі неможливості повного усунення порушень у встановлений термін суб'єкт господарювання повинен повідомити про це посадову особу, яка видала припис, та звернутися з клопотанням до відповідного органу Держгірпромнагляду України про продовження строку для виконання заходів щодо усунення виявлених порушень. У разі клопотання суб'єкта господарювання про необхідність продовження строку усунення виявлених порушень за рішенням Держгірпромнагляду України або його територіальних органів проводиться (за потреби) експертиза запланованих заходів.
За порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу. Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п'яти відсотків середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю. Несплата або неповна сплата юридичними чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, штрафу тягне за собою нарахування пені на несплачену суму штрафу (його частини) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла в період такої несплати, за кожен день прострочення.
Поновлення роботи (виробництва) здійснюється на підставі подання суб'єктом господарювання офіційного письмового повідомлення про повне усунення зазначених у розпорядженні порушень, які стали причиною заборони (обмеження), а також результатів перевірки усунення цих порушень. Така перевірка проводиться у термін не пізніше трьох діб після отримання повідомлення про усунення порушень.
Рішення про поновлення роботи (виробництва) приймається посадовою особою, яка видала припис (розпорядження), за можливості в день закінчення перевірки за умови усунення порушень, що призвели до їх заборони чи обмеження. У разі неможливості прийняття такого рішення у зазначений термін допускається його прийняття на наступний день після закінчення перевірки (за винятком вихідних та святкових днів). У разі відсутності посадової особи, яка видала припис (розпорядження), у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо рішення про поновлення роботи (виробництва) приймається посадовою особою, яка її заміщує або виконує обов'язки, або керівником (заступником керівника) відповідного територіального органу Держгірпромнагляду України.
У разі якщо суб'єкт господарювання може підтвердити достовірність виконання розпорядчого документа актами та документацією суб'єкта господарювання (наказами, відомостями, довідками тощо), перевірка достовірності наданої суб'єктом господарювання інформації здійснюється без позапланової перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) за умови надання ним до відповідного органу Держгірпромнагляду України завірених у встановленому порядку копій цих документів.
Якщо виконання робіт (виробництва) було заборонено внаслідок настання нещасного смертельного випадку і перевіркою не виявлено порушень, що дають підставу для заборони подальшого виконання робіт (виробництва), їх поновлення здійснюється тільки на підставі акта перевірки. Поновлення робіт (виробництва), які (яке) було припинено внаслідок групового нещасного випадку, здійснюється центральним апаратом Держгірпромнагляду України або його територіальним органом.
За результатами перевірки у разі виявлених значних або систематичних порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки Держгірпромнагляд України та його територіальні органи мають право надсилати суб'єкту господарювання або вищій організації (центральному органу виконавчої влади), до сфери управління якої належить даний суб'єкт господарювання, подання щодо невідповідності посадових осіб займаній посаді або передавати відповідні матеріали органам прокуратури на посадових осіб, дії або бездіяльність яких призвели до порушень, які створили безпосередню загрозу життю працівників або були направлені на перешкоджання проведенню перевірки без правових підстав або на невиконання законних вимог посадової особи Держгірпромнагляду України щодо зупинення роботи (виробництва). Про прийняте рішення із зазначеного питання суб'єкт господарювання або вища організація у місячний строкписьмово інформує Держгірпромнагляд України або його територіальний орган. У разі створення перешкод проведенню перевірки посадова особа Держгірпромнагляду України має право звернутися до правоохоронних органів для вжиття ними відповідних заходів.
 
Основні види порушень законодавства про охорону праці
 • Ст. 41 КУпАП - порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, - штраф на працівників від 68 до 170 грн. і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 340 до 680 грн.
 • Ст. 41 КУпАП - порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) Держгірпромнагляду про нещасний випадок на виробництві, - штраф на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від 340 до 850 грн.
 • Ст. 188-4 КУпАП - невиконання законних вимог посадових осіб Держгірпромнагляду щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів, - штрафу на працівників від 102 до 170 грн. і на посадових осіб - від 510 до 1700 грн.
 • Ст. 271 КК - порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, - штраф від 1700 до 3400 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк.
 • Ст. 271 КК - порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, - виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.
 • Ст. 272 КК - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, - штраф від 1700 до 3400 грн. або виправні роботами на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 • Ст. 272 КК - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 • Ст. 273 КК - порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, - виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 • Ст. 273 КК - порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 • Ст. 274 КК - порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, - обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
  Ст. 274 КК - порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, - позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 • Ст. 19, 43 ЗУ "Про охорону праці" - недотримання умов для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрат на охорону праці, які мають становити не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік (на підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати на охорону праці передбачаються в державному або місцевих бюджетах і становлять не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці) - штраф із розрахунку 25 відсотків від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період.Посилання

 • Коментарі
Завантаження коментарів...