ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖКОМСТАТУ

Кількість переглядів: 2477

Про що: 
З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про порядок проведення перевірки органами Держкомстату. Ситуація: Надмірні перевірки підприємств змушують керівників цих підприємств погоджуватись на хабар посадовій особі контролюючого органу для нормальної роботи підприємства. Ситуація передбачає, що підприємство не порушує закон та не повинно викликати особливу увагу у контролюючих органів.

Що перевіряється?

суб'єктами перевірки є юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які перебувають на території України, які підлягають статистичному спостереженню.

Об’єктом перевірки є стан первинного обліку та статистичної звітності, первинні та статистичні дані (інформація, що міститься у бланках первинного обліку, формах звітності, інших статистичних формулярах, необхідних для проведення статистичних спостережень), відповідність нормативних та установчих документів респондента відомостям Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 

Які права є у органів державної статистики?

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-XII органи державної статистики мають право:

 

 • приймати в межах своєї   компетенції   рішення   з   питань статистики,   обліку   і   звітності,
 • отримувати   безкоштовно   (за винятком проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу),   в   порядку   і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, від усіх респондентів, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки,   фізичних   осіб - підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них. Застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень    щодо    фізичних    осіб,   які   підлягають   цим спостереженням, метод безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень та будівель, земельних ділянок тощо,
 • вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності,
 • перевіряти достовірність первинних та статистичних даних, поданих респондентами, застосовуючи при цьому метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також фізичних осіб - підприємців;
 • вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних;
 • подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог цього Закону посадових осіб та фізичних осіб - підприємців до відповідальності, передбаченої законами;
 • розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати відповідно до законів штрафи.

Статтею 13 Закону України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-XII передбачені також інші права органів державної статистики.

Види перевірок

Згідно з розділом 2 Порядку проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики, затвердженого Наказом Держкомстату №186 від 19.06.2003 (надалі – Порядок), перевірки можуть бути тематичні, комплексні, повторні та спільні.
 

Тематичні перевірки проводяться за однією або декількома формами звітності однієї галузі статистики з одночасною перевіркою документів первинного обліку та даних статистичних спостережень. До тематичних перевірок також відносяться перевірки, які проводяться виключно з питань стану погосподарського обліку (книг погосподарського обліку).
 

Комплексні перевірки проводяться за двома та більше галузями статистики і відповідно за декількома формами звітності.
 

Повторні перевірки проводяться упродовж року з часу попередньої перевірки за однією або декількома формами звітності, що вже перевірялися, або за розширеним переліком форм з метою контролю усунення встановлених попередньою перевіркою недоліків та вивчення поточного стану обліку і звітності, а також достовірності первинних та статистичних даних.
 

Спільні перевірки (тематичні, комплексні, повторні) проводяться органами державної статистики за запрошенням інших уповноважених на це органів, зокрема контролюючих органів, які визначені в статті 5 Указу Президента "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.98 р. N 817/98: органи державної податкової служби; митні органи; органи державного казначейства; органи державної контрольно-ревізійної служби в межах їх компетенції.

 

Порядок проведення перевірок

Згідно з розділом 5 Порядку суб'єкт перевірки, який підлягає перевірці, попереджається про це письмово не пізніше ніж за три календарні дні до початку перевірки. При чому у повідомленні про проведення перевірки вказуються:

 • посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які здійснюватимуть перевірку;
 • вид перевірки;
 • програма перевірки.

Перед початком перевірки перевіряючі пред'являють суб'єкту перевірки особисті службові посвідчення та доручення на проведення перевірки, у якому вказуються посади осіб, які здійснюватимуть перевірку, їх прізвища, імена та по батькові та яке підписується керівником органу державної статистики, що організовує дану перевірку. Ненадання вказаних документів є підставою для недопуску вказаних осіб до проведення перевірки, відповідно до п. 4.2 Порядку.

Також перед початком перевірки вивчаються загальні умови роботи та організація ведення суб'єктом перевірки первинного обліку і заповнення форм звітності, інших статистичних формулярів, здійснюються інші дії щодо організації та створення сприятливих умов для проведення перевірки.

Кожна перевірка повинна проводитися за детально відпрацьованою та затвердженою керівником відповідного органу державної статистики програмою, у якій обов'язково вказуються:

 • перелік форм звітності, інших статистичних формулярів, що підлягають перевірці;
 • звітний період, за який перевіряються дані;
 • реквізити суб'єкта перевірки, який підлягає перевірці за певними ознаками (форма власності, вид економічної діяльності, розмір тощо);
 • якими інструкціями та роз'ясненнями необхідно керуватися при перевірці;
 • перелік основних первинних документів, на підставі яких складаються форми звітності, інші статистичні формуляри, що перевіряються;
 • порядок порівняння та взаємозв'язку показників форм звітності, інших статистичних формулярів, які перевіряються, з показниками інших форм звітності та статистичних формулярів;
 • строки проведення перевірки і подання матеріалів про її результати.

Згідно з розділом 3 Порядкуперевіряючі мають право:

 • безпосередньо відвідувати виробничі, службові та інші приміщення, ділянки суб'єктів перевірки;
 • отримувати та ознайомлюватись з усією без винятку інформацією та документацією щодо стану первинного обліку та даних статистичних спостережень;
 • отримувати первинні фінансові і бухгалтерські документи, робити копії або виписки з усіх без винятку документів щодо об'єкта перевірки;
 • у разі потреби в детальному з'ясуванні практичного стану справ здійснювати вивчення та огляд документів (огляд проводиться обов'язково в присутності суб'єкта перевірки);
 • вимагати й отримувати від суб'єктів перевірки письмові пояснення та обґрунтування з питань, які стосуються перевірки;
 • вимагати від суб'єктів перевірки, у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних, унесення виправлень до форм звітності, інших статистичних формулярів;
 • у разі невиконання вимоги щодо внесення у тижневий термін виправлень до форм звітності, інших статистичних формулярів самостійно вносити зазначені виправлення з наступним повідомленням про це суб'єкта перевірки.

При перевірці достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органи державної статистики:

 • встановлюють наявність типових і спеціалізованих інструкцій, роз'яснень щодо складання форм державних статистичних спостережень, затверджених Держкомстатом, додаткових нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів державної влади щодо складання звітів.
 • з’ясовують, чи подає суб'єкт перевірки форми звітності, інші статистичні формуляри за передбаченими в них адресами. Дають оцінку звітній дисципліні, наводячи конкретні приклади, аналізують причини несвоєчасного подання форм звітності, інших статистичних формулярів або подання їх не в повному обсязі, не за встановленою формою тощо.
 • аналізують відповідність даних форм звітності, інших статистичних формулярів, що перевіряються, даним первинного обліку, бухгалтерським даним і, за необхідності, наявність ув'язки взаємозалежних показників у різних формах звітності та статистичних формулярів за відповідний звітний період.
 • встановлюють правильність і своєчасність унесення виправлень у форми звітності, інші статистичні формуляри.
 • ознайомлюються з порядком та станом забезпечення суб'єктів перевірки бланками форм звітності, інших статистичних формулярів, затверджених Держкомстатом, аналізують причини недоліків у розв'язанні даного питання.

Результати перевірок та порядок їх оскарження

Відповідно до розділу 6 Порядку, за результатами перевірки складається акт у двох примірниках, які підписуються перевіряючими та суб'єктом перевірки, при чому один примірник підписаного акта залишається суб'єкту перевірки під розписку.

За кожним фактом приписок та перекручень даних в акті вказується, у якій формі звітності та статистичному формулярі, за яким показником, за який звітний період допущені приписки та перекручення даних, розмір приписки та перекручення, причини недостовірності даних, прізвища і посади осіб, які підписали документ. В акті також вказується характер виявлених порушень (постійний, випадковий). При проведені повторної перевірки відзначається, як виконувались вимоги, рекомендації і пропозиції попередніх перевірок. Залежно від виявлених недоліків в організації обліку та стану звітної дисципліни, достовірності звітних даних перевіряючі надають рекомендації щодо їх усунення.

У разі незгоди суб'єкта перевірки з фактами, викладеними в акті, він протягом трьох робочих днів після ознайомлення з актом і його підписання надає конкретні, аргументовані письмові зауваження щодо нього. Зазначені зауваження повинні бути розглянуті посадовими особами органів державної статистики, які проводили перевірку, протягом п'яти робочих днів від дня надходження зауважень. Результати розгляду викладаються в окремій довідці. Зауваження і довідка про результати їх розгляду додаються до акта перевірки і є його невід'ємною частиною.

Відповідно до розділу 7 Порядку, у разі виявлення порушень у формах звітності, інших статистичних формулярах посадові особи органів державної статистики мають право подавати пропозиції органам прокуратури про притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.  Матеріали перевірки передаються в органи прокуратури не пізніше десяти робочих днів після завершення перевірки і підписання акта перевірки перевіряючими та суб'єктом перевірки або складення акта про відмову виконання суб'єктом перевірки законних вимог перевіряючих.

Передача матеріалів перевірки органом державної статистики до органів прокуратури проводиться офіційно через його канцелярію. Допускається передача матеріалів в органи прокуратури рекомендованим поштовим відправленням. Передача матеріалів безпосередньо посадовим особам правоохоронних органів забороняється, у тому числі й під розписку.

У супровідному листі на ім'я керівника органу прокуратури в обов'язковому порядку має бути вказано, коли, ким і за який період проводилась перевірка, обставини та суть виявлених порушень.

Матеріали, що передаються до органів прокуратури за результатами перевірки, повинні містити такі документи:

 • оригінал акта перевірки і додатків, на які є посилання в ньому (або акта про відмову виконання суб'єктом перевірки законних вимог перевіряючих).
 • пояснення, обґрунтування та заяви або зауваження до акта перевірки суб'єкта перевірки щодо результатів перевірки та обставин виявлених порушень (якщо такі були подані).
 • довідка про результати розгляду зауважень суб'єкта перевірки до акта перевірки.
 • опис документів, що додаються до супровідного листа, із зазначенням загальної кількості аркушів цифрами і літерами.

Слід також зазначити, що відповідно до ст. 244-Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. N 8073-X (КпАП), органи державної статистики розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень (стаття 186-3).

Згідно з статтею 186-3 КпАП:

 1. неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України тягне за собою накладення штрафу на громадян - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Положення вказаної статті передбачена більш сувора відповідальність, якщо ці порушення вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення.
 2. порушення порядку використання конфіденційної інформації, приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень, а також використання їх в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на їх джерело тягне за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Від імені органів державної статистики розглядати справи і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу.

 

Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.Посилання

·         Закон України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-XII

·         Порядок проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики, затвердженого Наказом Держкомстату №186 від 19.06.2003

·         Указ Президента «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.07.98 р. N 817/98

·         Кодекс України про адміністративні правопорушення


 • Коментарі
Завантаження коментарів...