ХТО ТАКА «СЛУЖБОВА ОСОБА»

Кількість переглядів: 29552

Про що: 
З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про те, які категорії осіб підпадають під поняття «службова особа».

Якщо подивитися на диспозиції статей Кримінального кодексу України чи Кодексу України про адміністративні правопорушення то можна зауважити, що часто вони використовують поняття «службова особа». Для прикладу, у статті 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) зазначається, «Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища…»

Давайте з'ясуємо, хто ж така «службова особа».

Визначення поняття «службової особи» дається у ст. 18 Кримінального кодексу України.

 

 «Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.»

Варто зауважити, що визначення поняття «службової особи» міститься також у примітках 1,2 до статті 364 Кримінального кодексу України. У згаданих примітках дається визначення поняття «службової особи» що є застосовним до статей 364, 368, 3682, 369 Кримінального кодексу України. Таким чином, для розуміння диспозиції наведеної вище статті 369 Кримінального кодексу України необхідно дивитися на визначення, що міститься у примітках 1,2 до статті 364.


Роз’яснення стосовно понять організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків містяться у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво».

Так, організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.

Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Адміністративно-господарські обов'язки - це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов'язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функції чи обов'язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.

Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (адвокат, лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад, водій) або технічні (друкарка, охоронник тощо) функції, можуть визнаватися службовими особами лише за умови, що поряд із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов'язки.

Службовими особами можуть визнаватись як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства.

Таким чином, при вирішенні питання, чи є та або інша особа службовою, належить керуватися правилами, викладеними в ст. 18, примітках 1 і 2 до ст. 364 Кримінального кодексу України, а також роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво».

Зверніть увагу, що не є службовою особою представник юридичної особи, який діє від її імені за довіреністю, виданою від її імені органом або особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник не є службовою особою юридичної особи, оскільки він не обіймає ні постійно, ні тимчасово будь-якої посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, у такій юридичній особі.

Представник може бути службовою особою лише у випадку, коли він є службовою особою юридичної особи,  і за довіреністю діє від її імені.

Якщо розглядати чи є службовими особами вчитель чи лікар, слід враховувати той факт, що всі функції, що вони здійснюють, належать безпосередньо до їх професійних функцій. Для того, щоб набути статусу службової особи вчителю чи лікарю, необхідна наявність у них додаткових функцій (наприклад, вчитель – завуч; головний лікар) та наявність документа, яким на них покладаються такі обов’язки.

Притаманність ознак службової особи важлива при визначенні рівня відповідальності, наприклад, за одержання хабара (неправомірної вигоди).

Відповідальність у такому випадку настає лише за умови, якщо службова особа одержала його за виконання чи невиконання таких дій, які вона могла або повинна була виконати з використанням наданої їй влади, покладених на неї організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків.

Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.


Посилання

  • Коментарі
Завантаження коментарів...